thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

 

LINKS

 

 

 

 

 

Dizze side is makke yn Dreamweaver mei help fan Stienes Veldkamp. De opnamen fan Omrop Fryslân binne beskikber kaam mei help fan Gurbe Douwstra. Oer Fryske muzyk besteane tal fan siden, bygelyks friesemuziek.nl en fansels Aaipop. Wa't wat mei in bredere blik starte wol kin by de fryske startkabel begjinne of by de Friese cultuur startpagina. Argyfwurk (ek oer Frysktalige muzyk) is te finen by Tresoar en ek by de streektaal-muzykside. Hiel aardich binne ek de siden fan Sânman en Sikke en Strawelte (swart-wyt !).

Moai sjonge kinne se ek by operakoar Amadeus yn Ljouwert. Wa't mear fan fiskjen hâld (pearelfiskers!) kin te kust en te keur by de Sportfisker. En dan jûns lekker kûse by GastopStal yn Wyns bygelyks, of oars yn Ljouwert by de Dream.

Foar nijs út Grou kin elk telâne by De Grouster. Us beskermheilige is en bliuwt Sint Piter fansels, ek al jowt hy de rike berntsjes noch hieltyt mear as de earme.

Wa't mear links hat kin in mailtsje stjoere nei SKUOR@chello.nl