thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

De âlde histoarje. In nûmer út de begjintiid, der binne gjin moaie opnamen fan.

De tekst is fan Fedde Schurer, it lêste kûplet hat Reinder der oan taheakke.