thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Jahaa Beatriks oh Beatriks. Der is oait in opname fan makke yn de "Funny Farm" studio mar

dêr is SKUOR net echt oer te sprekken. Doffe ellinde. Wier de muoite fan it delladen net

wurdich.

Tekst fan Kees.