thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Eins wie de titel folle langer (sjoch hjir ûnder) mar it hat altyd op de setlist

stien ûnder de titel "Froutsje fan Starum". Tekst fan Reinder, dy sjongt oer

"Napoleoo" dy't om foar de hân lizzende redenen de foarkar hie boppe

"Napoleon".