thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

In nûmer dat mei karakteristike monotoane sang fan Feike útfierd is.

De muzyk wie swier ûnder ynfloed fan "the Passions".

"Guozzen" hie in lange titel (sjoch tekst) dy't net faak brûkt waard.

Tekst fan Kees.