thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"Koekoek oan de Nijl" is in tekst fan Kees. Muzyk hawwe Kees en Feike

komponearre yn de Radijsstrjitte yn Grins. Dêr wennen hja beiden nei't sy earst

beide yn de Folkingestrjitte wenne hiene. En noait byinoar yn it selde hûs!

It nûmer is troch Radio Fryslân opnommen yn de Brouwershoeck, mar net beskikber.