thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Tekst fan Kees. Twa útfieringen bin derfan, dizze wie de lêste en is

yn de Brouwerhoeck opnommen troch Radio Fryslân.